Leidsch Antiek

Eerder verschenen in Oud Leiden Nieuws oktober 2022.

Hoe komt zo’n man als Leo K. Zeldenrust (1905-1977) er toe om zoveel met name oudere gebouwen te tekenen. In het archief van Leiden en omstreken zijn alleen al ruim 200 tekeningen te vinden. En praktisch allemaal zijn ze gemaakt in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zo kunt u in dat archief een serie van 41 pentekeningen vinden die álle gevels van het Rapenburg uit 1935 weergeven. Eén daarvan geeft het Rijksmuseum voor Oudheden weer zoals die was voor de verbouwing. Aan de hand daarvan heeft C.J. Cortenbach, tekenaar van de Rijksgebouwendienst, in de zeventiger jaren er een gemaakt van ná de verbouwing.

Zoals al in een eerder artikel gemeld (zie Oud Leiden Nieuws van juni 2021) is er bijzonder weinig bekend over de Zeldenrust. Wat we wel weten is dat hij ook te boek stond als journalist. Inderdaad zijn er van zijn hand kunstrecensies te vinden. Bijvoorbeeld in de Nieuwe Leidsche Courant van 11 juni 1947 schreef hij een recensie over een expositie van Lajos d’Ebneth in de Kunstzaal aan het Prins Mauritsplein in den Haag.

Veel vaker schrijft Zeldenrust artikeltjes rond een of meer tekeningen uit een bepaalde buurt. Zo schrijft hij voor de Leidsche Courant in de periode 1933/34 een serie van zeven artikelen met de titel “Leidsch Antiek”. Ze zijn genummerd van I tot VIII, maar nummer IV ontbreekt helaas. Het is in die stukjes dat de schrijver zijn voorkeur blootlegt. Leest u maar eens het volgende citaat dat u kunt vinden in de Leidsche Courant van 11 januari 1934, zie tekening:

Een van de aardigste steegjes van de “Sleutelstad” is de Klimmende Leeuwsteeg. Beginnend op de Oude Vest met een poortje, loopt het met een flauwen bocht naar de Haarlemmerstraat. Lang is het niet, breed evenmin; het is zelfs zo smal, dat twee personen elkaar er ternauwernood in kunnen passeren en vuil dat het is ….!

Toch behoort het tot die slopjes, die, wat schilderachtigheid aangaat, een eerste plaats innemen.

De witgekalkte gevel op den achtergrond, de hooge schoorsteenen en roode pannedakjes vormen een mooi geheel, terwijl de groote gaslantaarn en de balk, om de muren te stutten, het hunne bijdragen de aantrekkelijkheid te verhoogen.

Begrijpelijk is het, dat nuffige dames vol afschuw dit oord ontvlieden, doch wie zich verlustigen wil in het aanschouwen van een typisch oud steegje, dat binnenkort afgesloten wordt, kan hier zijn hart ophalen.

Foto Paula van Ommen

Die Klimmende Leeuwsteeg bestaat, ondanks alle nieuwbouw in die omgeving, nog steeds. De makkelijke manier om die te vinden is vanaf het Havenplein de Haarlemmerstraat in te lopen. Dan passeert u eerst de Koestraat en de Maria Gijzensteeg. Het volgende steegje rechts is dan de Klimmende Leeuwsteeg dat ook een van die kant af zichtbaar straatnaambordje draagt. Je kunt er niet meer doorheen lopen zoals Zeldenrust al schreef, een deel is privé woonerf geworden. Bij de Oude Vest 213-5 is wel weer het poortje te vinden met een prachtige schildering er boven, zie foto; het is meestal gesloten.

De artikeltjes uit de serie Leidsch Antiek kunt u (digitaal) raadplegen in het krantenarchief van Erfgoed Leiden en Omstreken, maar zo zijn ze niet erg goed leesbaar. Daarom heb ik een transcriptie gemaakt die u kunt vinden op www.erfgoed-zeldenrust.nl, de website van de Stichting Beheer Erfgoed Leo K. Zeldenrust die sinds kort de auteursrechten beheert.

Mocht uw belangstelling voor het werk van Zeldenrust gewekt zijn, dan kunt u zich van 5 november 2022 tot 6 januari 2023 verlustigen aan een tentoonstelling die georganiseerd wordt in de omgang van de bibliotheek aan de Nieuwstraat.

Leo Zeldenrust tekende de geschiedenis

Eerder verschenen in Oud Leiden Nieuws van juni 2021

Leonardus Coenraad Zeldenrust was een begaafd beeldend kunstenaar die zich toelegde op het tekenen van historische bouwwerken. Hij ondertekende met Leo K. Zeldenrust en als we die naam intikken bij een zoekmachine voor het wereldwijde web dan komen tientallen pentekeningen tevoorschijn in verschillende vormen. Zo zijn er de ingelijste pentekeningen, boekjes en bijdragen aan kranten, tijdschriften en boeken. Verder veel reproducties waaronder de kalenders uitgegeven door de Witte Merel in Hazerswoude. Leo geeft in een vragenlijst van Kunsthandel Pieter A. Scheen uit den Haag aan ook aquarellen gemaakt te hebben. Zo die nog beschikbaar zijn dan toch lastig te vinden. Het gemeentearchief van den Haag zou een exemplaar hebben.

Zo wijd verbreid zijn werk ook moge zijn, informatie over de persoon Leonardus Coenraad Zeldenrust is bijzonder lastig te vinden. Hieronder een samenvatting van de summiere resultaten van recent onderzoek in de beschikbare archieven.

Leo is geboren in den Haag op 14 januari 1905 als tweede kind van de toen bekende musicus Henri Leonard Zeldenrust en zijn vrouw Justine Victorine Enthoven. Het gezin telde in totaal vier kinderen waarvan Leo de enige zoon was. Van vader Henri is wat fotomateriaal beschikbaar in het gemeentearchief van den Haag waaronder bijgaande foto die in 1937 gemaakt is ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag en 40 jarig jubileum als dirigerend musicus. Op de achtergrond de woning van het gezin aan de van Limburg Stirumstraat 21. Hij bedankt op de foto zijn collega Jacob Hamel – voor velen geen onbekende – voor het huldebetoon.

Henri Zeldenrust, de vader van Leo, werd op 2 september 1937 bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag en zijn veertigjarige jubileum als dirigent gehuldigd voor zijn huis aan de Van Limburg Stirumstraat.

Uit de bovengenoemde vragenlijst voor Kunsthandel Scheen blijkt ook dat Leo na de lagere school de HBS doorliep. Als we aannemen dat hij de 5-jarige variant nam, dan is hij vervolgens rond 1923 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten een tekenopleiding gaan volgen.

Van zijn activiteit als tekenaar vernemen we pas rond 1931 als hij zich aanbiedt voor reclame-ontwerp en uitvoering. Maar hij heeft niet stilgezeten, want in 1933 worden zowel door het gemeentearchief van den Haag als van Leiden stukken van hem aangekocht. Hij maakt in die tijd ook veel geïllustreerde stadsbeschrijvingen en niet alleen van den Haag. Zo verzorgt hij in 1933/34 een serie geïllustreerde artikelen onder de naam “Leidsch Antiek” voor de Leidsche Courant.

Leo trouwt in 1940, net na het begin van de Tweede Wereldoorlog, met Maria Carolina Martina Blok. Het is voor Rie Blok het tweede huwelijk en zij woont na de scheiding bij haar ouders aan de Wassenaarschestraat 124 in den Haag. Leo trekt daar na de voltrekking van het huwelijk bij in. Kort daarna verhuist het paar naar de Obrechtstraat. Lang zal het daar niet blijven want volgens de burgerlijke stand moet Leo in de zomer van 1943 naar Duitsland. Rie trekt daarop weer bij haar ouders in.

Leo Zeldenrust behoort, net als de rest van zijn familie, tot het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en zijn dus joden. Leo overleeft, net als zijn twee jongere zussen de Tweede Wereldoorlog maar zijn ouders en oudste zus worden door de Nazi’s vermoord in Auschwitz.

In de oorlogstijd is er geen activiteit van Leo te bespeuren maar meteen er na biedt hij zich aan om lessen “handteekenen” te verzorgen. Leo woont dan weer samen met Rie aan het Weigeliaplein in den Haag. Hij zal zich gerealiseerd hebben dat al zijn tekenwerk van voor de oorlog, met name van oud Rotterdam, in trek zullen zijn en al spoedig brengt hij een boekje “Verloren karakteristiek van Rotterdam” met tekst van A. Donker uit. Het blijkt een schot in de roos en al spoedig volgen er meer waaronder “Wandelingen door Oud Leiden”. Met name het boekje over Rotterdam is nog steeds een gewild artikel.

Of hij nog veel getekend heeft in latere jaren is niet duidelijk. Sommige gearchiveerde werken worden gedateerd na de oorlog maar het is niet duidelijk of dat de publicatiedatum, bijvoorbeeld van een van de boekjes, of de vervaardigingsdatum is. Er zijn in ieder geval geen krantenartikelen meer hoewel zijn tekeningen wel worden gebruikt als illustratie van artikelen door anderen. Dat gebeurt ook nu nog in de 21ste eeuw, soms zelfs zonder vermelding van de auteur. Volgens A. Huisman, van de uitgeverij de Witte Merel, zou Leo een slechte gezondheid hebben die hem verhindert om in latere jaren nog veel te tekenen. Hij overlijdt in 1977. Zijn vrouw Rie overleeft hem ruim en overlijdt pas in 1992. Met het overlijden van zijn zus Sophie, die enige bekendheid geniet als dierenbeschermer in Afrika, sterft de familie Henri Zeldenrust uit. Er zijn geen auteursgerechtigden meer en de omvangrijke productie van Leo Zeldenrust is “verweesd”. Veel van zijn werk is bewaard gebleven. Al voor de oorlog verkocht hij veel aan archieven, ook aan die van Leiden. Wellicht een vooruitziende blik op wat de nazi’s zouden kunnen brengen?

Een schets van de hand van Leo Zeldenrust van het Sint Salvatorshofje aan de Steenstraat.
Het Sint Salvatorshofje anno 2021.

De detail in de tekeningen van Leo Zeldenrust is verbluffend. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de tekening van de binnenplaats van het Sint Salvatorshofje aan de Steenstraat in Leiden zoals dat in het boekje “Wandelingen door Oud Leiden” is te vinden. In het midden zien we de toegang tot de poort. Door een andere lichtval, bij Leo stond de poort waarschijnlijk open, is het houten hek minder zichtbaar maar het is er wel. Het huis rechts is praktisch identiek, het enige verschil is een regenpijp die er kennelijk toen niet was. Aan de linkerkant zijn wel verschillen maar aan de kleur van de stenen is wel te zien dat het hier een recentere verbouwing betreft. Het raam helemaal bovenin het huis boven de poort is nog duidelijk aanwezig, dat er onder is kennelijk verwijderd.

Er zijn eigenlijk maar een paar tekeningen in het boekje over Leiden die relateren aan een situatie die niet meer terug is te vinden zoals die van huizen aan de voormalige Korte Scheistraat. De wandeling, zoals die op het kaartje in het boekje is aangegeven, is nog goed te doen en geeft een mooi beeld van heden en verleden door de ogen van deze begaafde beeldend kunstenaar.